О пројекту

Интернет портал „Етнолошко-антрополошки појмовник српске културе“ осмишљен је као подстицај обједињавању и међусобном прожимању основних, примењених и развојних истраживања превасходно на пољу етнологије и антропологије. Циљ нам је да се, у форми дигиталне базе, створи јединствена ризница знања о српској култури, која ће допринети очувању културноисторијског наслеђа, осавремењивању научне праксе на пољу етнологије и антропологије, као и других хуманистичких дисциплина, те подстаћи дигиталну производњу / дистрибуцију знања у савременом информационом друштву.

Рад на уобличавању „Етнолошко-антрополошког појмовника српске културе“ представља свojеврсни наставак претходно реализованог пројекта „Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе“ (2016–2019), чији је носилац био Етнографски институт САНУ, а реализован је у сарадњи са Институтом за српски језик САНУ и Факултетом техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Самим тим и одреднице обрађене и публиковане у оквиру наведеног пројекта, чине интегрални део садашњег Појмовника – нове и проширене верзије „Појмовника српске културе“.

У овој фази израде пројекта примарна је превасходно етнолошко-антрополошка обрада појмова, која ће укључивати појмове културе Срба, културе националних мањина и етничких заједница на територији Републике Србије, као и теоријске појмове из области етнологије и антропологије и сродних наука. Један број обрађених појмова биће интеркултурног и/или транснационалног карактера.

Јавно доступан интернет портал „Етнолошко-антрополошки појмовник српске културе“, омогућава свеобухватно и поуздано истраживање, те пружање корисних и поузданих информација научној заједници и широј јавности из области, етнологије / антропологије и других хуманистичких дисциплина те доприноси очувању културног идентитета Републике Србије у целини.

Након израде новог портала „Етнолошко-антрополошког појмовника српске културе“, сајт „Појмовника српске културе“ је архивиран.