Етнографски институт САНУ

Етнографски институт САНУ основан је 1947. године као наследник Етнографског одбора СКА, са Војиславом Радовановићем као првим директором, и до данас представља водећу и једину научноистраживачку институцију из области етнологије/антропологије у нас, која обавља и мултидисциплинарна истраживања културе, миграција и колективних идентитета заједница у Србији и окружењу, те традицијских и савремених културних феномена, чиме унапређује националну, европску и светску културну баштину.

Од скромних почетака, када је, поред спољних сарадника, имао само четири стално запослена истраживача, Етнографски институт САНУ се развио до установе у којој је ангажовано преко тридесет истраживача сарадника у различитим научним звањима (од научних саветника до истраживача-приправника). Диверсификована дисциплинарна структура запослених истраживача, уз равномерну заступљеност научних звања и адекватан генерацијски баланс који успешно комбинује компетенције искуснијег и млађег истраживачког кадра, условили су способност Института да се континуирано прилагођава савременим трендовима научноистраживачког рада. Институт располаже са богатом библиотеком доступном широј јавности и са комплексном архивском грађом.

Од свог оснивања Институт издаје Гласник Етнографског института. Овај високо категоризован научни часопис, са добром репутацијом у међународним оквирима, излази у три свеске годишње. Издавачка делатност се континуирано развија и унапређује, тако да се, поред редакције Гласника Етнографског института, она одвија кроз редакцију „Монографских издања“, у оквиру које се публикују зборници радова са научних скупова, колективне и индивидуалне монографије, и редакцију едиције „Метроон“, чији је циљ објављивање примарних извора – како оних архивских, тако и оних актуелних, који настају за време актуелног теренског рада антрополога и етнолога. Поред редовне научне издавачке делатности Етнографски институт објављује и посебна издања. У том контексту истичу се капитална монографска издања као што су „Мали лексикон српске културе – 70 појмова етнологије и антропологије“ и „Олга Бенсон – снови о прошлости и традицији“.

Етнографски институт САНУ успешно сарађује са сродним научноистраживачким институцијама из земље и иностранства, а поседује и искуство дуготрајне билатералне сарадње са институтима иностраних академија наука и универзитетима широм Европе. Разграната сарадња резултирала је бројним научним публикацијама објављеним у Србији и у иностранству, организовањем запажених међународних научних конференција, те успешно реализованим пројектима који обухватају различите домене етнолошко-антрополошке експертизе. Теме које проучавају истраживачи ЕИ САНУ реализује се у оквиру пројеката чији је носилац ЕИ САНУ, а финансирани су из различитих извора као што је НИТРА, Фонд за науку Републике Србије, Министарство културе, УНЕСКО, УНИЦЕФ или Светска банка.

Кровни пројекат који Етнографски институт САНУ реализује у актуелном тренутку је „Етнолошко-антрополошки појмовник српске културе“.